Archive
Share

35 Ngaahi founga fakalao ke ma'u ai ha pa'anga 'i he 'Initaneti 'i he 2020

By Jason

'Oku 'i ai ha me'a 'i he lisi ko 'eni ma'a e tokotaha kotoa pe, ka na'a ku fie ma'u ke u kamata'i 'a e ngaahi me'a 'oku ou manako fakatautaha ai 'o ma'u ha pa'anga makehe. In this uncertain economy people realize that the old way of making money by working 40 hours a week for over forty years does not make you richer or even more […]

>